بچه ها سه چرخه تمدن ما کدومه

سه چرخه وسیله نقلیه مثلثی شکل است که با دو چرخ در عقب و یک چرخ فرمان در جلو چرخه حیات و پیشرفت انسانها را ، از نوزادی تا پیری چرخ زندگی را می چرخاند. سه چرخه همچون مثلث آتشین، پایدارترین شکل ساختار هرم قدرت و نماد ایستایی و توازن را برای پیشرفت و موفقیت دارد، او چون دماوند استوار و بخشنده و چون آتش و باد در راس هرم، مهاجم و برنده عمل می کند. راستی رصد کنندگان قبله خوشبختی، کدوم سه چرخه رویایی و طلایی پیشرفت را برای پیروزی سفارش می دن.