جفت تو کدومه

خوبه که متوجه باشیم همیشه منظور ما از تلفظ واژه جفت یا زوج مفهوم نر یا ماده نیست، بلکه به هر دو چیزی گفته می‌شود که قرینه یکدیگر بوده و بدون وجود یکی اختلال در کار دیگری پیش خواهد آمد. سالهاست برای بشر خاکی مسئله زوجیت نیروهای مثبت و منفی در همه اشیاء به صورت یک قانون کلی عمومیت دارد. استنباط من از تحقق معنای جفت رفع یک نیاز و احتیاج برای انسان در هر رابطه و تعامل خواهد بود. شما در طول زندگی، چگونه برای پیشرفت و آرامش، زوجتون رو انتخاب می کنید؟

باید بدونید برای کسب لذت و سعادت، جفت شما، همیشه و در همه جا به معنای فرد، مرد یا زن نیست، بلکه منظور همان همراه و همنشینی است که در رابطه با آن تکثیر و جفت شدن ایده قوت می گیرد.جفت شما هر چیزی است که در نقش حریف تمرینی شما آئینه و زبان باطن و شعارهای شما خواهد شد. جفت شما در جامعه مشابه همان عضوی است که در هنگام بارداری، از طریق بند ناف مواد لازم را به جنین رسانده و مواد دفعی را می گیرد. از اینرو تمام عالم با ظرفیت و استعدادهای دنیای اطرافمون، یا برای ما فاعل و مؤثّرند یا قابل و متأثّر. یعنی در عین نزدیکی و رفاقت، از نوعی تقابل و رقابت حرف می زنند، امیدوارم جفت شما بتواند انگیزه، حس حرکت و تولید محصول و ثروت را همچنان برایتان، زنده نگه دارد .