تعریف مدل کسب و کار

مدل کسب و کار،منطق شرکت را در چگونگی خلق،ارائه و کسب ارزش توصیف می کند.

باور ما این است که مدل کسب و کار را می توان به نه جزء اساسی تشریح نمود.که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

موفق و پیروز باشید🌹