جز با وصل کامل اینترنت راضی نخواهم شد

مطالب زیادی رو در این دو روز خوندم که به نبود اینترنت اعتراض داره و هم...