از نونِ نوشتن

از نونِ نوشتن
چه زود می گذرد روزها. صدای خش خش مودم و اتصال ضعیف و بی جان دایل آپ، م...