مجموعه ها و جهان در حلقه ی تهران (۰۲۰-۰۰۳)

یکی از ایجابات نظریه ی مجموعه های ناکانتوری (تجربی) در حوزه ی نظریه ی اعداد، مقوله ی چرایی وجود این اعداد است.

ادامه ی نوشتار درخواستی را در پیوند (لینک) زیر بخوانید:

http://www.daydaad.com/?p=67