مفهوم نهایت و زایش ریاضیات پُست مُدرن (۰۲۹-۰۰۳)

نمی توان به موجودیت حقیقی بینهایت قایل بود، اما چه می شود که این مفهوم خواهی نخواهی در ذهن آدمی بشکلی بالقوه شکل می گیرد.

ادامه ی نوشتار درخواستی را در پیوند (لینک) زیر بخوانید:

http://www.daydaad.com/?p=84