نظریه ی مجموعه های تجربی (ناکانتوری) (۰۱۵-۰۰۳)

در نظریه ی نسبیت، فیزیک به هندسه ی تجربی فروکاهیده شده است. اگر آلبرت آینشتاین می توانست الکترومغناطیس را با نظریه ی نسبیت عام تلفیق کند، کل فیزیک به هندسه ی تجربی تحویل می شد.

ادامه ی نوشتار درخواستی را در پیوند (لینک) زیر بخوانید:

http://www.daydaad.com/?p=61