هیچِ فیزیکی (۰۱۳-۰۰۳)

اقلیدس بر این باور بود که نقطه بُعدی ندارد و چون بعدی ندارد، می توان بینهایت نقطه را در هر خطی جا داد. من بر این باور هستم که در فضا اگر چیزی بعدی نداشته باشد، عملا موجودیتی بر آن مترتب نیست، پس می توان بر این باور بود که اصلا نقطه یک توهم است.

ادامه ی نوشتار درخواستی را در پیوند (لینک) زیر بخوانید:

http://www.daydaad.com/?p=55