از درون سیه توست جهان چون دوزخ

از درون سیه توست جهان چون دوزخ
دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت

عمر زاهد به سر آمد به تمنای بهشت
نشد آگاه که در ترک تمناست بهشت

صائب تبریزی

اصل این نقاشی اثر ادگار انده را میتوانید از اینجا ببینید و دریافت کنید.

وبسایت فرهنگی و هنری دلبرگ