با جمله ی مفسدان به تصدیقیم

با جمله ی مفسدان به تصدیقیم
با جمله ی زاهدان به انکاریم

در فسق و قمار پیر و استادیم
در دیر مغان مغی به هنجاریم

متن کامل این غزل عطار را اینجا بخوانید.

نسخه ی خام بک گروند مورد نظر را اینجا دانلود کنید.