بیا جانان من جانی مرا ده

بیا جانان من جانی مرا ده
بیا کانی ز کیهانی مرا ده
شکمبازان تقوایی چه خواهم؟
بیا دیوانه‌مردانی مرا ده

دوبیتی

آثار حلمی در کتابخانه دیجیتال دلبرگ Delbarg.ir/helmi

موسیقی Havasi - in the act of creation بشنویم و ببینیم در آپارات.