در رگ این تاک هزاران سخن

 در رگ این تاک هزاران سخن
 ریخته از خون دو صد انجمن
هست دلم همچو ملائک خموش
 این سخن اوست نه من، ای شَمَن!
در رگ این تاک هزاران سخن ریخته از خون دو صد انجمن هست دلم همچو ملائک خموش این سخن اوست نه من، ای شَمَن!

از کتاب دوبیتی های حلمی

کتابهای حلمی را اینجا بخوانید.

اصل این نقاشی کارل ویلهلم دیفنباخ را اینجا ببینید.

وبسایت فرهنگی و هنری دلبرگ