ای عقل اصم تو کور خواندی یا من؟

ای عقل اصم تو کور خواندی یا من؟
از چشمه‌ی خود به دور ماندی یا من؟
با این همه خونریزی و مردم‌خواری
تو در حَرَج شعور ماندی یا من؟

حلمی

کتابهای حلمی در کتابخانه دیجیتال دلبرگ Delbarg.ir/helmi

نقاشی سورئال از بیجای بیسوال | Bijay Biswaal painting

موسیقی Audiomachine - Ice of Phoenix (Epic powerful uplifting) از آپارات بشنوید.