این عقل که لافی تو به جایی نبرد

این عقل که لافی تو به جایی نبرد
بیرون ز جدار تن فضایی نبرد
هرچند بدان شوی تو علّامه‌ی دهر
علّامگی‌ات ره رهایی نبرد

حلمی

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی Delbarg.ir/helmi/dobeitiha

نقاشی سورئال از جین گراورول | Jane Graverol surreal painting