جنگجویان راه بازگشت!

جنگجویان راه بازگشت! نور را در لباس تاریکی و تاریکی را در لباس نور تشخیص دهید و در گردنه‌ها و پرتگاه‌ها خود را به «موسیقی خدا» بسپارید.

برگرفته از کتاب لامکان | حلمی

کتابهای حلمی در کتابخانه دیجیتال دلبرگ Delbarg.ir/helmi

وبسایت فرهنگی و هنری دلبرگ Delbarg.ir