خبر داری زمین یک موی یار است؟

خبر داری زمین یک موی یار است؟
عوالم سلسله گیسوی یار است؟
خبر داری که چون این حرف خوانی
گذارت بر سر ابروی یار است؟

حلمی

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی

آرشیو کتابهای حلمی در کتابخانه دیجیتال دلبرگ Delbarg.ir/helmi

نقاشی سورئال از جیک بادلی | Jake Baddeley surreal painting