کودن، ساده را پیچیده می‌کند...

بالاترین خیر برای مردمان آزاد کردنشان از دام عقاید متافیزیکیِ فلاسفه، عقل‌گرایان پوچ‌اندیش و جادوگران ذهن تاریک است، آنها که برتر از خود نمی‌بینند و از ایشان کوتاه‌تر نیست. بهترین کار آموختن عشق بلاشرط است.

کودن، ساده را پیچیده می‌کند، خود و مردمان را به دام می‌اندازد و فیلسوف نام می‌گیرد. فرزانه، پیچیده را ساده می‌سازد و ارواح را از دام‌ها نجات می‌دهد، او عاشق است.

کودنان را باید از عرصه‌های اجتماعی کنار گذاشت، بر عقایدشان خندید و هر گاه از فضیلت پیچیدگی‌ها دم زدند و فریاد سر دادند که ما از ابتذال بیزاریم، باید بر ایشان به اقتدار گفت پوچی با شما خوابیده و ابتذال از شما زاییده است.

بارها باید گفت و این را باید دید و به یقین رسید که تمدّن‌ها نه از دل نظریات پیچیده‌ی فلسفیون، که از مرکز قلب‌های عاشق برمی‌خیزند. چرا که نظریه حجاب است، حجاب دام است، دام فروکشنده است و از آنها بر باید خاست.

تنها آنچه حجاب‌ها را می‌سوزاند و ظلمت دیوان عقل را منقضی می‌سازد، خدمت بدون مزد و منّت از مجرای جانهای عاشق است.

برگرفته از کتاب لامکان | حلمی Delbarg.ir/helmi/lamakan

موسیقی ریمیکس "بی‌نهایت" | Solee - Infinidad Remix در آپارات بشنوید.