در مجلسِ عشّاق قراری دگر است - مولانا

در مجلسِ عشّاق قراری دگر است
وین بادهٔ عشق را خماری دگر است

آن علم که در مدرسه حاصل کردند
کار دگر است و عشق کاری دگر است

مولانا

اصل نقاشی ِ جورج فردریک واتس را اینجا ببینید.

تایپوگرافی های دلبرگ را اینجا ببینید.

بخش نقاشی ها ، عکس و آثار هنری دلبرگ را اینجا ببینید.