مستان شهیم و سرخوشانیم

مستان شهیم و سرخوشانیم
پیمانه کشیم و خسروانیم

ما را چه صنم به غیر مستی ست
درویش برون، شه نهانیم

بی ره زده ایم و راه بردیم
در سایه ی جام مهوشانیم

ما حلقه ی باده باز کردیم
همکار خدای عاشقانیم

رویای تو شب فراز کردیم
بیدارتر از همه جهانیم

سر مستی و می حلال کردیم
ما مفتی پیمانه کشانیم

خواب حضرات عقل و اوهام
زین بزم شهانه می پرانیم

حلمی به جنون خویش خوش باد
ما حافظ این چنین کسانیم

غزلیات حلمی را اینجا بخوانید.

اصل ِنقاشیِ کارل ویلهلم دیفنباخ را اینجا ببینید.

وبسایت فرهنگی و هنری دلبرگ