پاهایش را می شورم - اشعار کبیر

Visualization - Gilbert Williams نقاشی از گیلبرت ویلیامز
Visualization - Gilbert Williams نقاشی از گیلبرت ویلیامز

پاهایش را می شورم،
و به سیمایش نظر می افکنم؛
و در محضرش، بدنم، ذهنم، و هر چه که دارم را
به عنوان پیشکش تقدیم میکنم.

چه روز مسرور کننده ایست
روزی که معشوقم،
آن گنج من،
به سرای من می آید!

هنگامیکه پروردگارم را می بینم،
تمامی بدی ها
از قلبم رخت بر می بندند.

"عشق من او را لمس کرده است؛
قلب من در اشتیاق آن اسم اعظم است که حقیقت است."

بنابراین کبیر، این کمترین ِ بندگان، آواز سر می دهد.

اشعار عارفان جهان را اینجا بخوانید.

موسیقی رسم عاشق کشی از گروه اوهام O-Hum اینجا بشنوید.

وبسایت فرهنگی و هنری دلبرگ