ستاره‌ ای بدرخشید و ماه مجلس شد

ستاره‌ ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

متن کامل این غزل حافظ را اینجا بخوانید.

اصل نقاشی گیلبرت ویلیامز را اینجا ببینید.

وبسایت فرهنگی هنری دلبرگ را اینجا ببینید.

موسیقی بی کلام زیبای summer's End از Hiroshi Yamazaki را اینجا بشنوید.