تازه شو! بیدار شو! در کار شو!

تازه شو! بیدار شو! در کار شو!
کار دل گویم نه کار استخوان

شاهدند آنان که با دل خاستند
رسته اند از هشت و چار این جهان

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب غزلیات حلمی : اینجا

کتابخانه ی دلبرگ : اینجا