چگونه هر مطلبی را که دوست داریم به حافظه بسپاریم؟

رمز حفظ کردن «تکرار با فاصله» است. اگر مطلبی را در مدت زمان فشرده‌ای حفظ کنید مانند آن است که با چاقو خراشی کوچک روی تخته سنگ ایجاد کنید. آنگاه اگر کسی دستش را روی آن بکشد به راحتی پاک می‌شود. هر چه مطالب را بیشتر تکرار کنید مانند آن است که چاقو را چند مرتبه روی همان خراش قبلی بکشید. روشن است که هر چه خراش عمیق‌تر شود پاک کردن آن هم سخت‌تر خواهد شد. آنگاه سهمگین‌ترین بلایا نیز نخواهند توانست اثر آن را پاک کنند.