ازادی بعد از بیان!

ایا شما به وجود ازادی بیان در ایران اعتقاد دارید؟ تبریک میگم یا نابینا هستید یا بی مغز!

باور نمیکنید؟ به رسانه ها و سخنرانی ها گوش دهید یا اگر واضح تر میخواهید نبود ازادی بیان را حس کنید یک بار در تریبون رسمی درباره ازادی حرف بزنید قطعا متوجه خواهید شد که شرایط چگونه است! البته بهتر بگوییم ازادی بعد از بیان چیزی جز وعده توخالی نیست

نمیخواهم ناامیدی بدهم اما اگر جنبش شکست بخورد ما قطعا کره شمالی جدید جهانیم!

هر چند ظاهرا بعضی از کوته مغز های طرفدار نظام بدشان نمی اید که چنین شود فقط کافیست به حرف ها و تفکراتشان نگاهی عمیق بنمایید!