زمان حال استمراری و نکات آن

زمان حال استمراری

این زمان نشان دهنده‌ی عملی است که از گذشته نامعلوم شروع شده، الان در جریان است و پایان آن مشخص نیست. چه بسا که برای ما مهم هم نباشد که از کی شروع شده و کی به پایان می‌رسد، بلکه مهم در این زمان در جریان بودن آن همزمان با لحظه‌ای است که از آن صحبت می‌کنیم. قید زمان now و یا right now لزوماً در انتهای جمله ظاهر نمی‌شود ولی در بطن معنایی این ساختار وجود دارد.


ساختار زمان حال استمراری

Sub + (am/is/are) + verb + ing + …

I am watching TV in my room.I am talking to my mom on the phone. (so I cannot open the door…)

برای سؤالی کردن این ساختار کافی است که جای فاعل و فعل to be عوض شود. همانگونه که قبلاً هم گفتیم (اینجا) این روش باعث ساخت پرسش‌های نوع yes/no question خواهد شد.

Are you studying math tonight? (yes I am – No I’m not)

برای منفی کردن این زمان هم کافیست فعل to be را منفی کنیم

.She is not making tea. She is making coffee.

برای منفی سؤالی کردن این زمان، ابتدا جمله‌ی مورد نظر را منفی کرده سپس جای فعل to be منفی شده را با فاعل عوض می‌کنیم.

Aren’t they going out tonight?

تنها استثناء برای حالتی است که فعل جمله am باشد.

Am I not talking to you?

نکته:زمان حال استمراری برای حالتی که قرار است کاری در آینده‌ی نزدیک انجام شود و این کار همراه با یک قرار از پیش تعیین شده است نیز استفاده می‌شود.

I am having lunch with my girlfriend at the restaurant that is near where she works tomorrow at noon.

I am going to wedding ceremony of my best friend next Wednesday.

گاهی برای کاری که قرار است در آینده نزدیک به وقوع بپیوندد و ما در میانه‌ی انجام آن هستیم نیز از حال استمراری استفاده می‌کنیم

.They are having a baby within two months.I am leaving the country.

I am having trouble.

گاهی زمان حال استمراری را با ساختار be going to اشتباه می‌گیرند. باید توجه داشت این دو ساختار از دو جهت با هم متفاوت هستند.

 1. در ساختار حال استمراری فعل اصلی جمله ing می‌گیرد و بعد از to be می‌آید در حالیکه در ساختار be going to فعل اصلی همیشه بعد to و به شکل مصدری می‌آید و going به شکل ثابت بین فعل to be و فعل اصلی قرار می‌گیرد.
 2. حال استمراری برای بیان عملی در آینده نزدیک که قرار و مدارهای آن انجام شده یا کاری که اکنون در حال انجام آن هستیم و یا کاری که در حال وقوع است و ما در میانه‌ی کار هستیم استفاده می‌شود، در حالیکه be going to برای بیان عملی به کار می‌رود که هر چند قصد قطعی و جدی انجام آن را داریم اما هنوز آن را شروع نکرده‌ایم.

I am seeing my brother next Saturday at 7:00 PM.

من این یکشنبه که بیاد برادرم رو ساعت 7 میبینم. (با هم صحبت کردیم و قرار گذاشتیم)

I am going to see my brother next Saturday.

می‌خوام برادرم رو این یکشنبه ببینم. (قصد جدی دارم و بهش زنگ میزنم و ازش میپرسم که اگه وقتش خالیه حتماً همدیگه رو ببینیم)نکته: استفاده از now و right now برای تأکید بر روی زمان انجام کار است و در حالت عادی نیازی به استفاده از آن نیست، چرا که زمان حال استمراری در باطن خود به معنای انجام کار در زمان جاری هست! همچنین صرف وجود nowدر جمله به معنای این نیست که زمان جمله حال استمراری است

.It is hot now. (because it’s summer)

بیان یک واقعیت در مورد فصل تابستان و لذا جمله حال ساده است.

یک نکته مهم در مورد زمان حال استمراری:

گاهی با توجه به شکل ظاهری فعل در فارسی در مورد آن قضاوت کرده و آن را به انگلیسی ترجمه می‌کنند. این کار می‌تواند منجر به اشتباهات زیادی شود.

 1. من هر روز ساعت 7 به مدرسه می‌روم.
 2. من الان دارم به مدرسه می‌روم.
 3. من فردا ساعت 7 به مدرسه می‌روم
 4. من تا آخر این هفته حتماً به مدرسه می‌روم.
 5. من روزی به مدرسه می‌روم.

همانگونه که می‌بینید همه‌ی این جملات با فعل می‌روم بیان شده‌اند. لذا به صرف دیدن «می» نمی‌توان گفت لزوماً زمان فعل معادل حال استمراری در زبان انگلیسی است. جمله‌ی اول حال ساده است (چرا؟ به مبحث حال ساده مراجع کنید). دومین جمله حال استمراری است. جمله سوم هم چون عملی با تعیین قرار و مدار زمانی مربوطه بیان می‌شود حال استمراری است. جمله بعدی همان ساختار be going to است که قصد عمل کار در آینده نزدیک را می‌رساند. و بالاخره جمله‌ی آخر آینده ساده است.

 1. I go to school every day at 7:00
 2. I am going to school.
 3. I am going to school tomorrow at 7:00
 4. I am going to go to school up to the end of this week.
 5. I will go to school.

نکته: برای سؤالی کردن ساختار be going to جای فاعل و فعل to be عوض می‌شود.

Are you going to buy a car within two months?

و برای منفی کردن کافیست فعل to be منفی شود.

I am not going to have lunch at that restaurant any more

.منفی سؤالی کردن این ساختار هم دقیقاً مانند حال استمراری است

:Aren’t you going to register at college?Am I not going to change my life?

منبع سایت آموزشی پنگان 7

دانلود کامل‌ترین فیلم یادگیری مکالمه انگلیسی (PDF + MP3 + VIDEO)