آرزو داشتن یعنی همین الان قدم اول را برداشته اید

در سالهایی که به عنوان مشاور کسب و کار فعالیت داشته ام با انسانهای بسیاری برخورد داشته ام، افرادی که از هیچ به همه چیز رسیده اند. همه آنها در یک چیز مشترک بوده اند: آرزو داشته اند و خوب تلاش کرده اند.

اگر در سر می پرورانید که زندگی رویایی ای داشته باشید به شما می گویم که این امر حتما محقق می شود، به شرط اینکه هیچ گاه از مراقبت از این آرزو خسته نشوید... در مغز خود آن را بپرورانید، لطفا آن را با کسی در میان نگذارید. در سکوت تلاش کنید و بگذارید موفقیت صدای شما باشد.

بهترین ها را برایتان آرزو می کنم.