استراتژی اقیانوس آبی

در سال ۲۰۰۵ کتابی تحت عنوان راهبرد اقیانوس آبی که حاصل کار بیست ساله پروفسور چان کیم و پروفسور رنه مابورنیا بود، به بازار آمد. این کتاب در اینباره بحث می‌کند که با توجه به اینکه تقریبا تمامی عرصه‌های کسب و کار به اندازه کافی مورد حجوم رقبا قرار گرفته است، باید فکری تازه کرد.

بسیار دیده ام افرادی را که مطالعه این کتاب هیچ تاثیری بر کسب و‌کار آنها نداشته است. مساله این است که تئوری‌ها بمنزله نقشه‌های پیچیده‌ی گنجی است که تا ادبیات مخصوص به آن را ندانید و نتوانید آن را به یک نقشه‌ی قابل اجرا تبدیل کنید، فایده‌ای نخواهند داشت.

استراتژی اقیانوس آبی یکی از این نقشه‌های مهم برای موفقیت در گسترش کسب و‌کارهاست. اگر در بازاریابی و فروش محصول و‌خدمات خود دچار توقف شده‌اید و مدتهاست درگیر مبارزه با رقبایی هستید که با انواع روش‌های غیراصولی و گاها غیر اخلاقی سعی در افزایش سهم خود به هر قیمتی از بازار دارند، فراگیری و بکارگیری استراتژی اقیانوس آبی بهترین درمان برای این مشکل شماست.