رضا حموله هستم، برنامه نویسی می‌کنم و این روزها در تخفیفان کد می‌زنم.