برنامه نویسم و اینجا گاهی حرف‌هایی رو می‌زنم که دوست دارم بقیه بشنون