از ستاد مناسب‌سازی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چه خبر؟!

از ستاد مناسب‌سازی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چه خبر؟!


ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور وفق ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفند ۹۶ به ریاست وزیر کشور یا معاون ذی ربط آن تشکیل می شود.

دکتر جمالی نژاد به عنوان نماینده وزیر کشور و هم‌چنین رابط پیگیری کننده این قانون با دبیرخانه کمیته قانون هستند.

خوشبختانه جلسات ستاد تقریبا به صورت مرتب برگزار می شود اما سوال و ابهام در خصوص نتایج این جلسات است.

مصوبات جلسات ستاد تا چه حد اجرایی می شود و میزان اثربخشی این جلسات تا چه اندازه بوده است؟ با دستگاه هایی که در اجرای قانون و مصوبات ستاد کوتاهی کرده اند چه برخوردی انجام شده و می شود،

مراجعه به متن قانون و آیین نامه اجرایی ماده ۳ شرح وظایف ستاد را به خوبی نشان می دهد.

با توجه به جدول شرح وظایف ستاد شایسته است ایشان بفرمایند کدام یک از این وظایف انجام شده است.

به عنوان نمونه بفرمایند که ماده ۶ آیین‌ نامه اجرایی در رابطه با گزارش یک سوم مناسب سازی دستگاه های مشمول تا پایان اسفند ۹۹ اجرایی شده است؟گزارش آن را منتشر بفرمایند.

ظاهرا ایشان مثل سایر اعضای ستاد در جلسه حکم مدعو را دارند و به ظاهر فقط عنوان رئیس کمیته را دارند.

از آن گذشته به عنوان رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص شرح وظایف سازمان متبوع خود چه پاسخی دارند؟ چرا گزارش این سازمان در خصوص اجرای تکالیف و وظایف قانونی خود را ارائه یا منتشر نمی‌کند؟!

آیا در جلسه کارگروه کمیته قانون که به پیشنهاد معاون اول محترم ریاست جمهور و دعوت سازمان بهزیستی در اوایل اسفند ماه تشکیل شد شرکت کرده اند؟

بخش عمده وظایف مناسب سازی و دسترس پذیری جامعه‌ متوجه وزارت کشور و سازمان تحت امر ایشان است.

منتظریم تا اقدامات خود را در کل کشور متناسب با شرح وظایف ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

جمالی‌نژاد حداقل در چهارده جلسه از بیست و یک جلسه ستاد شرکت کرده( اخیرا در بیست و یکمین جلسه ستاد شرکت کرده) اما تاکنون گزارشی از اجرای قانون معلولان توسط سازمان متبوعش به کمیته نظارت بر قانون ارائه نکرده است و پیشتر نیز در دوران حناچی و بعد از او به شهرداری تهران در امور مناسب‌سازی نمره ۱۸ داده است