معلولان خواستار اجرای مقررات مرتبط با اشخاص دارای معلولیت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد شدند


کمپین معلولان خواستار اجرای مقررات مرتبط با اشخاص دارای معلولیت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد شد


متن نامه‌ای که روز گذشته تحویل این وزارتخانه شد به شرح ذیل است؛

بسمه تعالی

موضوع نامه: درخواست اجرای مقررات مرتبط با اشخاص دارای معلولیت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای دکتر صالحی
وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با سلام و اهدای احترام

هرگاه سخن از فرهنگ است، شکوه و عظمتی را برای ما یادآور می شود که در پرتو آن می توان به رشد و بالندگی یک ملت، گروه یا اقلیت رسید. بالندگی و رشدی که بدون پاسداشت فرهنگ خاص هر قشر میسر نمی گردد. از این رو، می توان با ترویج و حمایت از فرهنگ های خاص مربوط به هر اقلیت، در صدد وحدت کلی جامعه برآمد و یا آنکه به انحطاط یا از هم گسیختگی اجتماعی دامن زد.

یکی از گروه هایی که به عنوان بزرگ ترین اقلیت اجتماعی شناخته می شوند؛ ما اشخاص دارای معلولیت هستیم که به منظور مشارکت کامل و موثر و ورود ما به جامعه، بایسته است هم در عرصه زندگی فرهنگی، زمینه مشارکتمان فراهم گردد و هم فرهنگ های خاص متعلق به ما مورد احترام، حمایت و ترویج قرار گیرد.

از این رو، مستند به مواد 3، 8، 9 و 30 قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 1387 و مواد 2 و 20 قانون حمایت از حقوق معلولان 1397 مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت و اهتمام بر اجرای موارد ذیل، مورد تقاضای شهروندان دارای معلولیت است:

1. حق افراد دارای معلولیت جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین شناسایی گردد؛

2. تدابیر لازم، جهت دسترسی به اقلام فرهنگی به صورت قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت اتخاذ گردد؛

3. اقدامات لازم جهت دسترسی به برنامه های سینما، تئاتر و سایر فعالیتهای فرهنگی به‌صورت قابل دسترس صورت گیرد؛

4. تدابیر لازم جهت دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اطلاعاتی به اماکن اجراء برنامه ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئاتر، سینما و کتابخانه اتخاذ گردد به نحوی که استاندارد های مناسب سازی به طور کامل در آنها رعایت شود؛

5. تدابیر مناسب جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت به منظور برخورداری از فرصت توسعه و بهره گیری از توانایی های بالقوه خلاقه، فکری و هنری آنها نه تنها به واسطه انتفاع‌شخصی‌آنها بلکه جهت‌اغنای‌جامعه، اتخاذ شود؛

6. تدابیری اتخاذ گردد تا حقوق مالکیت معنوی، مانعی تبعیض آمیز یا غیرمنطقی در دستیابی افراد دارای معلولیت به اقلام فرهنگی را ایجاد ننماید؛

7. اقدامات مناسب جهت آنکه افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی و فرهنگی مختص به خویش از جمله زبان ایما و اشاره و فرهنگ ناشنوایان برخوردار خواهند بود، صورت گیرد؛

8. تدابیری اتخاذ گردد تا فرهنگ های خاص افراد نابینا چون خط بریل و عصا به عنوان نماد استقلال آنان، مورد احترام و حمایت قرار گیرند؛

9. مبارزه با اقدامات کلیشه ای، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد دارای معلولیت ازجمله آن دسته از موارد بر مبنای جنسیت و سن در تمامی حوزه‌های زندگی در دستور کار قرار گیرد؛

10. ارتقاء آگاهی در مورد ظرفیتها و مشارکت افراد دارای معلولیت صورت گیرد؛

11. تقویت پذیرش حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار گیرد؛

12. ارتقاء ادراک مثبت و آگاهی های اجتماعی بیشتر نسبت به افراد دارای معلولیت برنامه ریزی، پیش بینی و اجرا گردد؛

13. ترغیب تمامی ارکان رسانه ای جهت به تصویر کشاندن افراد دارای معلولیت به روشی که سازگار با اهداف کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت باشد؛

14. ارتقاء برنامه های آموزشی آگاه سازی مرتبط با افراد دارای معلولیت و حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار گیرد؛

15. تدابیری اتخاذ گردد تا در سالن های نمایشی زیر مجموعه آن وزارتخانه، بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی(تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان بهزیستی در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد فراهم گردد، بایسته است در مفاد قرارداد اجاره سالن های نمایشی با بخش خصوصی در این ارتباط و سایر موارد مطروحه، حقوق افراد دارای معلولیت لحاظ و رعایت گردد.

با احترام
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت (کمپین معلولان)