بیل گیتس درباره بیماری های واگیردار چه هشداری به ما می دهد دهد

بیل گیتس معتقد است که جهان برای یک بیماری واگیردار اصلا آماده نیست چون در طول دهه های متمادی بیشتر وقت و سرمایه ی خود را صرف مهار گسترش تسلیحات هسته ای و شیمیایی کرده است .

گسترش شهرنشینی و تراکم بالای جمعیت سرعت شیوع یک بیماری واگیردار رو بیشتر کرده است.

خوشبختانه بشر هوشمند امروزی به ابزار تکنولوژیکی دسترسی دارد که توان ما را برای مقابله با بیماری های واگیردار افزون کرده است. این ابزار نظیر تلفن همراه، قدرت بیولوژیکی و GPS است. با این حال لازم است یک سیستم کارآمد جهانی ایجاد شود تا صحنه را در روز واقعه مدیریت کند. بنابراین در گام اول ما به سربازان با مهارت و هماهنگ شده ای نیازداریم تا در چنین شرایطی وارد عمل شوند. حتی بهتر است برای چنین شرایطی در سطح منطقه ای و جهانی ارتش های مشترکی با انجام رزمایشات متنوع بوجود آیند. در گام دوم در کشورها و مناطق کمتر توسعه یافته ما نیاز به یک سیستم درمان کارامد داریم. گام سوم نیاز به داشتن ذخیره ای از افراد متخصص و آماده است. گام چهارم همکاری ارتش و نیروهای درمانی برای واکنش سریع است و گام اخر نیاز به کیت های ردیابی، تشخیص و بهبود توانایی در ساخت واکسن هاست.