چرا هنوز هم یادگیری زبان C اهمیت دارد؟

چرا هنوز هم یادگیری زبان C اهمیت دارد؟
در این پست به بررسی ویژگی های زبان C و دلیل اهمیت همیشگی آن در علوم را...