یاد میگیرم، تجربه می‌کنم، اشتباه می‌کنم و این چرخه من است تا این که موفق شوم.