درآمد ملی چیست؟

درآمد ملی مجموع ارزش افزوده ایجاد شده توسط همه بنگاه های اقتصادی طی یک دوره زمانی خاص است. اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه درآمد ملی را می توان از گزارش های دوره ای بنگاه ها در مورد درآمد حاصل از فروش، مخارج و سود استخراج کرد. یک خودرو، به عنوان یک کالای نهایی، ترکیبی از کالاهای واسطه نظیر موتور، تایر، ترمز و غیره است محاسبه ارزش تایرهای فروخته شده به تولید کننده خودرو و نیز محاسبه ارزش کل خودرو باعث محاسبه مضاعف ارزش تایر می شود. برای دستیابی به یک مقیاس دقیق تر، لازم است ارزش همه قطعات از قیمت نهایی خودرو کسر شود. محاسبه این تفاضل، که همان ارزش افزوده تولیدکننده خودرو است، پایه و اساسی برای محاسبه درآمد ملی ارائه می دهد.