خودکارآمدی

Yogi Berra once remarked that “Baseball is ninety percent physical, and the other half is mental.” it is important to understand how people think about what they are doing, and in particular, what people think about their own abilities.

Students learn more when they believe that they can; athletes recover from setbacks more effectively when they think that they can handle the competitive demands that they face; and medical patients adopt difficult lifestyle changes more readily when they believe that they are capable of doing so (Bandura, 1997).

(یوگی برا یک بار اظهار داشت که "بیس بال نود درصد فیزیکی است و نیمه دیگر ذهنی است." مهم است که بدانیم چگونه مردم در مورد آنچه که انجام می دهند فکر می کنند و به ویژه آنچه که مردم در مورد توانایی های خود فکر می کنند.

دانش آموزان بیشتر می آموزند وقتی که باور دارند که می توانند؛ ورزشکاران از موانع ناکام مؤثرتر به‌ نظر می رسند وقتی که فکر می کنند که آنها می توانند با خواسته های رقابتی خود روبرو شوند بیماران پزشكی به راحتی می توانند تغییرات شیوه زندگی را سریع تر كنند، زیرا معتقدند كه قادر به انجام این كار هستند (Bandura، 1997).

https://telegram.me/Art_Management_Entrepreneurship

#هنر_مدیریت_در_کارآفرینی