10 اشتباه بزرگ بازاریابی و 10 راه حل برای آنده خطای مهلکی که در بازاریابی میتونیم بیان کنیم که انجامش باعث شکست سازمان میشه و در مقابل 10 راه حل برای جلوگیری از آن به شرح زیر است:

اشتباه شماره 1: شرکت به حد کافی بازارمحور و مشتری مدار نیست.

راه حل شماره 1: شرکت باید بازارش را به خوبی بخش بندی کنه، بهترین بخش ها را انتخاب و موضع قوی ای را در تمامی بخش های انتخاب شده در نظر بگیره.

اشتباه شماره 2: شرکت به اندازه کافی با بازار هدفش آشنا نیست.

راه حل شماره 2: شرکت باید نیازها، ادراک، ترجیحات و رفتارهای مشتریانش را بخوبی شناسایی و کارمندانش را برای خدمات رسانی بهتر به مشتریان و جلب رضایت آنها تشویق کنه.

اشتباه شماره 3: شرکت به خوبی مشتریان و رقبایش را رصد نمیکند.

راه حل شماره 3: شرکت باید به خوبی رقبای اصلی و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کند. (تحلیل جامع SWOT)

  • نکته: در عصر فراصنعتی (عصر اطلاعات) نشبت به عصر صنعتی، رقبا دنبال فرصتی برای حذف هم نیستند، بلکه بدنبال ارتباط موثر و همکاری بیشتر با هم هستند.

اشتباه شماره 4: شرکت روابط خود را با گروه های ذی نفع به خوبی مدیریت نمیکنه.

راه حل شماره 4: شرکت باید رابطه خود را با ذی نفعان تقویت کنه و ارتباط مناسبی با شرکای تجاری خودش برقرار کنه و از اقدامات مناسب آنها حمایت کنه.

اشتباه شماره 5: شرکت در جستجوی فرصت های جدید بازار ضعیف عمل میکنه.

راه حل شماره 5: شرکت باید فرصت مناسبی رو برای شناسایی فرصت ها و رتبه بندی انتخاب بهترین آنها ایجاد کنه.

اشتباه شماره 6: برنامه های بازاریابی و فرآیند برنامه ریزی شرکت کارآمد نیست.

راه حل شماره 6: شرکت باید سیستم برنامه ریزی بازاریابی اش را به خوبی مدیریت کنه و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت دقیقی را انتخاب کنه. (این نکته را نباید فراموش کرد که: هدف های کوچک درون حباب های کوچک و هدفهای بزرگ درون حباب های بزرگ قرار دارند، پس عاقلانه است که از اهداف کوچک شروع کرد و آنها را درست، اصولی، کارآمد و اثربخش برنامه ریزی نمود)

اشتباه شماره 7: شرکت استراتژی های مناسبی در زمینه محصولات و خدماتش نداره.

راه حل شماره 7: شرکت باید آمیخته محصولات و خدماتش را به خوبی کنترل و مدیریت کنه.

اشتباه شماره 8: مهارت های شرکت در زمینه های مدیریت نام تجاری و ارتباطات بسیار ضعیف است.

راه حل شماره 8: شرکت باید نام های تجاری قوی ایجاد و از کارآمدترین و به صرفه ترین ابزارهای ارتباطی استفاده کنه.

اشتباه شماره 9: واحد بازاریابی شرکت به خوبی سازماندهی نشده است و نمیتواند به صورت اثربخش و کارآمد عمل کنه.

راه حل شماره 9: شرکت باید با اتخاذ راه کارهای مناسب روح بازاریابی رو در تمام واحدهای سازمانیش ساری و جاری کنه.

اشتباه شماره 10: شرکت به اندازه کافی از فناوری های روز استفاده نمیکند.

راه حل شماره 10: شرکت باید فناوری های روز را بطور مستمر رسد کنه و آنهایی را که باعث کسب مزایای رقابتی خود میشه به کار بگیره.

  • نکته: ابزار توانمندی شرکت ها در عصر اطلاعات استفاده از فناوری روز است.