گاهی حس میکنم خدا آنقدر موذیانه در زندگیم حضور دارد که نمیخاهد او را ببینم.و این تصور به من امیدی آرام و روشن میبخشد.که به آنچه برای آن زاده شده ام خواهم رسید.