ماجرای نوشتن

اولین باری که قصد نوشتن داشتم، دنبال وسایل همراه الکترونیکی بودم، اون...