طراح هویت بصری / برند استراتژیست — بزرگسالی که هنوز هم با شوق و ذوق تام و جری می‌بیند!