سلام ویرگول

سلام ویرگول
سلام ویرگول،سلام ایراکخوشحالم که در روزهای ابتدایی سال1397 با ویرگول آ...