تأملاتی پیرامون کلیشه‌ها

تأملاتی پیرامون کلیشه‌ها
این مطلب از اشکان مقدم (اینجا) باعث یادآوری مطالبی از کلیشه شد که همی...