هیچ کس تنها نیست,تا وقتی که گوشی داره

یک روز صبح از خواب پا میشی و میبینی صفحه گوشیت بالا نمیاد اگه مشکل با...