< ثبت ذهنی‌جات > < مهندسی‌نفت - صنعتی اصفهان > - کمی عکاس و خوشنویس