صحفه ی مزکر نوشتارگاه شخسی روزنامه نگار و ساعر تاجی از تاجیکستان، سنت اللّٰه میرزا میباشد. برای تماس با معلیف کلیک کنید: https://www.facebook.com/sunnatullo.emomov


HAM NISHIN هنوز پستی در ویرگول ننوشته. بعد از انتشار اولین پست، آن را در اینجا نمایش می‌دهیم.