به درک

دیگر حالم را نمیپرسی?

سراغی ازم نمیگیری???

برنامه ای برای دیدنم نداری?

حتی شب بخیر هم نمیگویی و بی اهمیت بالشتت را بغل میگیری?

یعنی این یک جور دیگره دوستت ندارم است?

به " درک " عزیزم...