زندگی در آخرالزمان و نجات آخرالزمانی

اعتقاد در آخرالزمان

اصولاً در عصر ما که آخرالزمان است دعوی هر اعتقادی به مثابه کیمیاست. انسان مدرن جز دعوی پول و پلو و پته نمی کند. آخرالزمان دوره انحطاط و پایان اعتقاد است و این علت العلل همه جنون و جنایات بشر مدرن است. بشری که اگر از اعتقادی حمایت و پیروی کند فقط برای پول و پست و منافع شخصی و دنیوی است.

اعتقاد در نقطه مقابل لیبرالیزم و پراگماتیزم و نیهیلیزم است که مذهب انسان آخرالزمان است. زیرا اعتقاد آدمی را متعهد و محدود می کند. انسان به اصطلاح آزادیخواه ( بوالهوس ) خصم هر اعتقادی است الا اعتقاد به بی اعتقادی.

مشقات انسان در آخرالزمان

خدا، معاد، بهشت و جهنم برای هزاران سال گروههای بشری را تسکین می داد و قانع می کرد تا مشقات زندگی را تحمل کنند. ولی برای انسان آخرالزمان این مفاهیم سنتی پاسخگو نیستند زیرا تلاطم ها و سختی ها و بحرانها هم در وسعت و هم در شدت روزافزون هستند و لذا آن معانی و احساساتی که از الفاظ و باورهای مقدس کهن حاصل می آمد امروزه پاسخگو نیست.

منبع:استاد علی اکبر خانجانی کتاب سرگذشت روح من

یعنی آن خدای آسمانی و دین مابعد زندگانی و وعده های قیامت پایانی نمی توانند انسان امروز را در قبال اینهمه بطالتها و زجرها و بحرانها، مصونیت و امنیت و صبر و استقامت در قبال سختی ها بخشند تا شرافت و اخلاق انسانی را حفظ کند و به خود خیانت نکند.

این بدان دلیل نیست که انسان مدرن لزوماً فهمیده تر و عمیق تر از انسان سنتی است بلکه صبر و مقاومتش در قبال سختی ها به پایان رسیده و لذا آن معنویت سنتی قادر نیست به او ایمان لازم را ببخشد تا خود را در قبال هجوم شرارتها و وسوسه های نو به نو محفوظ نماید.

منبع :از کتاب " از خود تا خود-آ " تألیف استاد علی اکبر خانجانی

انسان در حال تنها شدن است

مسائل و مشکلات و بحرانها و عذابهای اقتصادی و سیاسی و بین المللی و نظامی و مالی و اخلاقی و علمی و فنی و طبی و بهداشتی و تربیتی جمله بازتابهای یک مشکل کاملاً انسانی و روحانی است و آن مشکل تنهائی انسان است.

فهم تنهائی انسان به مثابۀ فهم ام المسائل بشری در جهان است. چون خداوند در حال آشکار شدن است انسان درحال تنها شدن است. اینست مسئله!

پس ھر که به او رو کند ھمۀ مسائلش حل می شود یعنی تنهائی اش برطرف می شود و ھرکه تنهائی اش را با او درمیان نهد می تواند با خانواده اش رابطه ای عادلانه و انسانی داشته باشد و تباه نگردد.

و اما چه کسی می تواند بدون یاری یک انسان بخود رسیده و تنها و خدا یافته ای بر این کفر و ستم و جنون تاریخی خود فائق آید! چنین انسانی ھمان ناجی و تجلیّاتی از ناجی بر زمین است.

منبع :از کتاب آخرالزمان شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ازفصل آخرالزمان خانواده

عرفان ما، عرفان زندگی، عرفان هزاره سوم، عرفان واقعه

نور همان عرفان است و انسان بدون عرفان، انسانی ظلمانی است. و عِرفان ما عرفان آخرالزمان و قیامت و لقاءالله است و عرفان الساعه است و عرفان هم اکنون است عرفان زندگی است عرفان عهد بوق نیست عرفان هزاره سوم است. عرفان واقعه است و عین واقعیت است و لذا عرفان شعر و شعار و استعاره و مثال و حکایت و اسطوره و ایهام و سمبل ها نیست.

عرفان حق است حقی که عین واقعیت انسان امروز است. عرفان بمب و ایدز و اعتیاد است، عرفان تکنولوژی و لیبرالیزم است، عرفان جنون و خودکشی و جنایت است، عرفان خفقان و ترور است، عرفان انقلاب است، عرفان انسان است و نه عرفان از ما بهتران و عرش نشینان، عرفان خانه بدوشان است.

عرفان ما، عرفان دوزخیان و برزخیان هم هست و نه فقط آنان که سحرگاهان با ملائک باده مستانه می زنند. بلکه عرفان اکثریت بشری که شبانه روز خون دل می خورند و چرک و فساد و سقر می نوشند و آتش استفراغ می کنند. عرفان هروئینی ها و کراکی ها و همجنس بازان و بیماران اسکیزوفرنیا و ف و ا ح ش و دزدان و جانیان و زندانیان و مطرودین و تنهایان و کارتون خوابها و خودسوزان است. و این ویژگی عرفان آخرالزمان است که دوزخ آشکار شده است.

قسمتی از پیام استاد علی اکبر خانجانی به مناسبت انتشار آثار


نشانه بزرگ آخرالزمان

۳۲۴-استهلاک و فروپاشی هسته اجتماع یعنی خانواده در پایان قرن بیستم از نشانه های بزرگ عصر آخرالزمان است. پوچی رابطه زناشوئی که بصورت تباهی عواطف فامیلی و سپس نابودی روابط اجتماعی در کل کالبد جامعه بروز کرده است نشان می دهد که زمان به جایگاهی می رسد که نفس های بشر را جبراً بسوی تجرید و تفرید محض می برد.

زیرا رابطه زناشوئی محکمترین رابطه اجتماعی بشر است و هسته مرکزی اش در حال پوسیدن و فروپاشیدن است و این برجسته ترین نشانه مرگ روزافزون این تمدن است و در این فروپاشی مرکزی است که همه ارزشها و پدیده های حواشی نیز در این هسته فرو می پاشد: انسان جاهل و کافر هر چه که جبراً تنهاتر می شود یاغی تر و وحشی تر و دیوانه تر میگردد....

از کتاب حق و باطل استاد علی اکبر خانجانی

در آنروز همه مردمان را دود فرا می گیرد و در آن غوطه ورند (دخان)

«روزی که با بطش کبیر خود، شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم.» (یوم نبطش البطشة الکبری) دخان ۱۶- و اما چون به آیات قبلش بازگردیم در می یابیم که چنین روزی که اشد غیرت خدا می جوشد همین امروز است و یا لااقل سرآغاز چنین روزی است: «در آنروز همه مردمان را دود فرا می گیرد و در آن غوطه ورند که این سخت عذابی است و مردمان با خود می گویند: پروردگارا این چه عذابیست از ما دفع کن، ایمان می آوریم.

ولی این بیداری و اقرار دیگر سودی ندارد زیرا برایشان رسولی روشنگر آمد و روی گردانیدند و گفتند او دیوانه ای بیش نیست و لذا ما با غیرت شدید یا بطش کبیر خود شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم.» دخان ۱۶-۱۰- پس می بینیم که این شدت از غیرت خداوند در قبال انکار و تهمت و عداوت با رسولان است و همچنین نسبت به مؤمنان ...

... و دخان آخرالزمان، ظهور عذاب ناشی از غیرت کبیر خداست که شهرها را در دود و سموم مرگبار غرق نموده است و به همراه طوفانهای خاک سرخ کل منطقه خاورمیانه یعنی جهان اسلام را فرا گرفته است که قلمرو تحریف دین آخرالزمان است و ظهور هزاران دجال حافظ قرآن و مدعی اسلام!

از کتاب خداشناسی امامیه جلد پنجم تألیف استاد علی اکبر خانجانی

ترس از بارداری و عذاب تربیت کودک

هرگز در طول تاریخ بشر همچون امروز بچه داری و تربیت فرزند ان پدیده ای چنین معماوار و عذابی خانمانسوز نبوده است. به لحاظی این پدیده مولود معما و عذابی بنیادی تر است که همان رابطه زناشوئی می باشد. این عذاب آشکار حاصل آن عذاب پنهان است. این مسئله موجب شده که بارداری برای والدین تبدیل به یک بدبختی بزرگ شود و حتی اصل زناشوئی و ازدواج را منتفی نمایید.

نگرانی مهلک حاصل از باردار شدن نیز مهمترین بخش زناشوئی یعنی رابطه جنسی را نیز تبدیل به یک عذاب نموده اسیت و این عذاب کل رابطه را بسوی هلاکت می کشاند و لذا نسل بشر را بر روی زمین با خطری جدی مواجه ساخته است . کودکان به راستی آئینه رابطه پنهان زن و شوهر هستند. به همین دلیل حضور کودکان در روابط اجتماعی مایه بی آبروئی شده و لذا روابط اجتماعی نیز در خطر افتاده است. این چه معما و عذابی است و چه علتی دارد؟

کودکان بی قرار و مخرب و رنجور که ...

از کتاب " دائرة المعارف عرفانی استاد علی اکبر خانجانی " جلد اول

آخرالزمان عشق و خانواده عذابی بنام تربیت کودک استاد علی اکبر خانجانی


مسائل جنسی :

١- رابطه جنسی زن و شوهر علت و اساس غریزی و ذاتی ازدواج است و لذا حفظ و رعایت این رابطه و حقوق عقلی و اخلاقی آن مهمترین عنصر زندگی زناشوئی و سرنوشت سازترین مسئله این رابطه است و نقشی بنیادی و محوری را در هدایت یا ضلالت حیات دنیا و آخرت ایفا می کند. لذا رعایت حقوق آن از اهم واجبات است .

۲ - واجب است که زن به اراده شوهرش به عنوان یک وظیفه واجب دینی و عقلی هر گاه که شوهرش بخواهد با وی همخوابه شود و تکبر و اکراه نداشته باشد هر چند که خود زن بی نیاز و حتی بی میل باشد . این امر به مصلحت دین و دنیای وی است . و واجب است که زن نیز به هنگام نیاز جنسی تکبر و ناز نکند و به شوهرش رجوع کند .

٣- واجب است که مرد در رابطه جنسی با زنش افراط و شهوت پرستی پیشه نکند و زنش را فقط به چشم یک ابزار شهوانی نگاه نکند . واجب است که مرد به هنگام نیاز کبر و انکار نکند و نیازش را صادقانه عیان و بیان نماید .

از کتاب چه باید کرد تالیف استاد علی اکبر خانجانی

آخرین سئوال (نجات آخرالزمان)

حرف آخر اینست که کل بشریت با سرعتی فزاینده در حال سقوط آزاد در دوزخ تکنولوژی و آزادی و جنون و جنایت است و هیچ قدرتی قادر نیست این حرکت را در جوامع متوقف نماید تا ظهور ناجی موعود که سرآغاز رستاخیز است. و تا قبل از آن هیچ راه نجات اجتماعی وجود ندارد.

ولی آیا تا قبل از آن که معلوم نیست که در مجال عمر فردی ما باشد، چه می توان کرد؟ آیا هیچ راه نجات فردی وجود دارد؟ این سئوال اهل ایمان و معرفت است که در باره ماهیت انسان و جوامع آخرالزمان به باور و یقین رسیده است و تباهی جوامع بشری را حتمی می داند.

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 48

دانلود یکجا (170جلدکتاب)کتابهای صوتی کم حجم در لینک زیر :

https://drive.google.com/file/d/1B59bIwWf3MpVF2iN7jVHsrqs1gr_HM94/view?usp=sharing


امروزه بشر بر عرصه ای وارد شده که جز جفا راهی برای ادامه بقا نمی یابد و جز زنا روشی برای ادای وفا نمی شناسد و جز ربا نظامی برای امرار معیشت ندارد و جز ریا رفتاری برای روابط اجتماعی نمی داند و جز حساب اندیشه ای نمی ورزد و جز عذاب حاصلی دریافت نمی کند و جز خودفروشی معامله ای پدید نمی آید و جز خیانت مسیری برای رشد موجود نیست و جز جنایت راه حلی نمی بیند. سخن از عقل و دین و فطرت و عشق و اخلاق و معنویت و عدالت و انصاف به دروغی نفرت انگیز می ماند که موعظه اهل قبور است و فقط بکار مردگان می آید.

در چنین دورانی جز خدا یار و یاوری نیست و هر که او را خالصانه بخواند امامی بسویش رهسپار می شود تا از او کل اراده دوزخی اش را بستاند تا از این دوزخ برهاند. و امام و ناجی موعود فقط در چنین شرایطی درک و تصدیق می شود.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد هفتم

جوانان عصر آخرالزمان

جوانان آخرالزمان در قلمرو حاکمیت جهانی دجالان رشد می کنند. دجالانی که تحت عناوینی همچون تکنولوژی، هنر، آزادی، عشق و ... عقل و دل و دین را غارت می کنند. این دجالان همچون ضحاک ماربدوش از مغز سر جوانان تغذیه می کنند.

جوانان عصر آخرالزمان پیرترین جوانان تاریخند. یکی بدان دلیل که در پایان تاریخ بدنیا آمده اند و عمرشان به اندازه کل تاریخ است. و دوم اینکه از کودکی تنها می شوند و تنهائی از مختصات پیری است.

————————

جوانان آخرالزمان در برزخند زیرا در عصر انهدام سنت ها و حاکمیت ضد ارزش زیست می کنند و با همه پیری تاریخی خود، بی ریشه و سرگردان و پوچند.

جوانان آخرالزمان در قحطی عاطفه و محبت هستند زیرا والدینشان هرگز مجال و حال رابطه ای قلبی با فرزندان خود را ندارند. و لذا به دام عشق ها و جلوه های ویژه سینمائی و کامپیوتری می افتند و قربانی می شوند. این قحطی می تواند آنان را مبدل به بزرگترین مولدان عشق نماید ...

———————-

آدمی به امید رسیدن به آرزوهایش زنده است و تلاش می کند. جوانان آخرالزمان بسیار سریعتر به آرزوهای مادی خود می رسند و لذا خیلی زود به پوچی و انفعال می رسند و این همان خطر انحطاط آنهاست اگر در غایت مادیت جهان راهی بسوی معنا نیابند.

آخرالزمان در نفس بشر به معنای وضعیت صفر است و نوعی به انتها رسیدگی روانی و آرمانی. و لذا جوانان به عنوان کانون جنبش هر اجتماعی در این وضعیت صفر، دچار جنون انفجارند و اگر مسلح به معنائی فوق مادی نباشند دچار خود-براندازی شده و جامعه ای را بسوی تخریب و نابودی می کشانند. جوانان آخرالزمان بدبخت ترین خوشبختهای تاریخند.

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی

https://t.me/akharozzaman2/3176

آخرالزمان و اعتیاد

۸۶- آخرالزمان بمعنای به آخر رسیدن زمان بشری است،عمر نفسانی بشر،عمر آرزوهای بشر،عمر کفر بشر،عمر دنیای بشر. اعتیاد تنها راه تحمل زندگی آخرالزمانی است برای بشری که حاضر به رویارویی و پذیرش هستی خویش و مسؤلیت این هستی نیست.

۸۷- اعتیاد فلسفه انتظار مرگ است. اعتیاد، مرگ قبل از مرگ است و پوسیدن قبل از قبر است. اعتیاد، خودکشی آدمهای بزدل است.

۸۸- کسی که اعتیاد را نمی فهمد، دوران ما را نمی فهمد. کسی که معتاد را نمی فهمد، انسان مدرن را نمی فهمد.

از کتاب “فلسفه اعتیاد ” استاد علی اکبر خانجانی ص


کابوس ازدواج

۶۶- دختر و پسری که جهت اثبات خدائی خود در زندگی مشترک کل جوانیشان را صرف کسب پول بیشتر، مدرک بالاتر، جهیزیه گرانقیمت تر و تکنولوژی برتر می کنند وقتی بهم می رسند دیگر نه دلی برای خود باقی گذاشته اند نه عصمت و عزت و شرفی که بخواهند سرمایه معنوی زندگی سازند و لذا با مراسم عروسی که بایستی مابقی عمرشان بدهیش را بپردازند فقط بر جهنم وارد می شوند. و لذا ازدواج در این عصر بسرعت تبدیل به یک کابوس و دوزخ فرهنگی در سراسر جهان گشته و میرود که برای همیشه منقرض شود.

استاد علی اکبر خانجانی کتاب آخرالزمان خانواده " تمدن بچه ننه "۸


چند معمای جامعه شناختی

*چرا ھر چه تبلیغات دینی بیشتر می شود مردم بی دین تر می شوند ؟

*چرا ھر چه جاده ھا اتوبانی و خیابانھا چراغانی و اتومبیلھا مجھزتر می شوند آمار تصادفات و مرگ و میر حاصل از این امر بیشتر می شود ؟

*چرا ھر چه خدمات بھداشتی و درمانی بیشتر و علم پزشکی کاملتر می شود بیماریھا ھم بیشتر و لاعلاج تر می شود ؟

*چرا ھر چه مردم مرفه تر می شوند شاکی تر می شوند ؟

*چرا حاصل مھر و عطوفت ، شقاوت و عداوت است ؟

*چرا ھر چه آزادی بیشتر می شود مردم آزادیخواه تر می شوند ؟

*چرا ھر چه مردم سیرتر می شوند بیشتر احساس قحطی می کنند ؟

*چرا ھر چه تحصیلات بالاتر می رود جوانان لاابالیتر و احمق تر می شوند ؟

*چرا ھر چه آمار سواد بالاتر می رود شمارگان انتشار کتاب کمتر می شود ؟

*چرا ھر چه کنترل و نظارت قانون بیشتر می شود نرخ جرم و جنایات بالاتر میرود ؟

*چرا ھر چه خدمات روستایی بیشتر می شود مھاجرت به شھرھا ھم بیشتر می شود ؟

*چرا ھر چه ایمنی و بیمه ھا بیشتر می شوند نا امنی مردم ھم بیشتر می شود ؟

پاسخ ما : زیرا آخرالزمان است و ارزشھای دنیوی بی خاصیت شده و بلکه حاصلی معکوس ببار میآورد .

از کتاب " دائرةالمعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم

دانلود کل کتابهای استاد خانجانی بصورت pdf و رایگان در کانال تلگرامی زیر:

https://t.me/zenegiakharozamani/69

انتخاب کردن یا نکردن : مسئله اینست!

عصر آخرالزمان یعنی دورانی که چهارده قرن از آن می گذرد ،عصر بودن یا نبودن است و هیچ جائی بین این دو وضع ممکن نیست. و این دوران مرگ سکوت و شرک و نسبیّت است یعنی دوره ای که انتخاب بین بود و نبود تبدیل به اشدّ جبرها می شود و انسان مجبور به انتخاب است و این جبر اختیار است که بر بشر فرود آمده است و دیگر مهلت فقدان انتخاب، بسر آمده است یعنی جبر، ناممکن شده است :

یا رومی روم و یا زنگی زنگ! یا دین خالص و یا کفر آشکار .

آخرالزمان یعنی آخرالزمان جبر تاریخ! و این یعنی مصداق « حق آمد و باطل رفت زیرا باطل قرار بود که برود» - و حق همان حقِّ انتخاب است آنهم انتخابی عیان و با صدای بلند. و لذا یکی از مهمترین ویژه گی این دوران همانا سخن گفتن است و صدای خود را به گوش همه رسانیدن. عصر ارتباطات و حاکمیت جهانی رسانه ! یعنی هر انسانی باید با قاطعیت انتخاب کند وانتخابش را با صدای بلند بهمه اعلان دارد. و این عصر انتخابات است که دموکراسی جز این حقی ندارد و مابقی بطالت و تحریف حق است . کسی که انتخاب می کند در واقع حق خود را انتخاب کرده و سرنوشت دو دنیای خود را برگزیده است یعنی امامش را. و یا کسی را که نماینده یا شناسنده و سخنگوی امام است. حال این رأی را یا به صندوق ستادهای انتخاباتی می اندازد و یا به صندوق دلش. دیگر کسی نمی تواند انتخاب نکند آنکه انتخاب نمی کند نابودن را انتخاب کرده است زیرا شرک و نفاق محکوم به نابودی است.

استاد علی اکبر خانجانی دائرة المعارف عرفان جلد 2فلسفه آخرالزمان


پایان تاریخ دروغ مبارکباد !

تاریخ تمدن مادی بشر در یک کلام تاریخ دروغھای بشر است .

دروغی بنام تمدن ، دروغی بنام فلسفه ، دروغی بنام علم ، دروغی بنام تکنولوژی ، دروغی بنام رفاه و پیشرفت ، دروغی بنام آزادی و دموکراسی و برابری ، دروغی بنام سوسیالیزم و فمینیزم ، دروغی بنام حقوق بشر ، دروغی بنام انترناسیونالیزم ، دروغی بنام ناسیونالیزم و ... و دروغھائی ھولناکتر از این دروغی بنام مسیحیت که از عداوت با مسیح برخاسته بود ، دروغی بنام صھیونیزم که از عداوت با موسی برخاسته بود و دروغی بنام اسلام که از عداوت با محمد (ص) و علی (ع) برخاسته بود و ... و دروغی لطیف تر و شیطانی تر از ھمۀ اینھا دروغی بنام عشق و ایثار که اشد آدمخواری بود . و نیز دروغی عظیم بنام تاریخ . و بشمارید صدھا دروغ دیگر را :


تعلیم و تربیت ، صلح جھانی ، استقلال ، فضیلت ، تقوا و زھد ، روحانیت و قداست و دروغی بنام بھداشت و درمان ، و دروغی دگر بنام تروریزم ، و دروغی دگر بنام مبارزه با تروریزم ، و دروغ مدرن دیگری بنام انقلاب و پدر ھمۀ دروغھا یعنی مدرنیزم . و دروغھای مکتبی مثل اصالت وجود ، اصالت انسان ، اصالت زن ، اصالت دل و اصالت ھنر ، رومانیزم ، اکسپرسیونیزم ، ھیپی گری ، درویشی گری ، بھائی گری ، انرژی درمانی ، احضار روح ، و دروغھای به اصطلاح علمی : روانشناسی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی ، انسان شناسی ، روح شناسی و.... .


و در ھزارۀ سوم شاھد رسوائی و فروپاشی تاریخ دروغھای بشری ھستیم که خود بدست خود رسوا شده و به خود براندازی مبتلا گردیده است و بھمراه نظامھای جھانی خود در خود می شکند .


ھزارۀسوم ھزارۀ بحران است : بحران لایۀ اوزون ، بحران ایدز ، بحران اعتیاد ، بحران خودکشی ، بحران تروریزم ، بحران مالی ، بحران لیبرالیزم ، بحران انرژی ، بحران نان ، بحران پزشکی ، بحران زناشوئی ، بحران جنسی ، بحران امنیت ، بحران عشق ، بحران آنفولانزا ، بحران آب ، بحران اخلاق، بحران سونامی، بحران زلزله ھا و... و اینھا یعنی بحران علم و تکنولوژی و تمدن بشری و بحران تاریخ : پایان تاریخ : آخرالزمان !


در دورانی ھستیم که براستی جز خدا پناه و یاوری نیست . ولی نه آن خدائی که خود دروغ اکبر و جھانی ترین دروغ بشر بود و ھر فرد و گروھی خودش را بنام خدا می پرستید . بلکه خدائی در ھیبت انسانی . ھموئی که ناجی موعود نامیده می شود .در حقیقت ظھور این خدای انسانی و انسان خدائی است که ھمۀ دروغھا را رسوا کرده و دروغگویان را افشاء نموده است و دروغشان را برسرشان شکسته است .ظھور انسان راستین است که انسان دروغین را با خودش به بن بست و خودبراندازی کشانیده است .

ظھور انسان بر انسانیت مبارکباد !

از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم ص 64

راز بیقراری و استرس و ترس و اضطراب انسان مدرن

12- ذات انسان در قبال این ظهور به لرزه آمده است و کافران از این زلزله ذات به مخدرات و روان گردانها و اسباب نسیان زا و بازیهای مدهوش کننده و خلاصه به انواع آتش های دوزخی روی می کنند که اینترنت و ماهواره از رایج ترین آن هستند و مصداق کامل «با صورت در آتش سرنگون شدن» است. این فقط زمین نیست که پی در پی می لرزد و زلزله ها بی امان در جریان هستند که آتشفشانها و سونامی ها جاری می شوند بلکه قلوب و ذرات سلولهای انسان نیز مستمراً در لرزش است و اینست راز بیقراری انسان مدرن و معنای پدیده استرس و اضطراب و دلهره و هراس حیرت آوری که ویژگی مدرنیزم است و انواع راه و روش های تسکین و خودفروشی و تخدیر و گریز از خویشتن....

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد نهم

درس محبت

1- محبت یعنی چه؟ دوست داشتن بی مزد و منت و توقع و انتظار دوستی متقایل! اینست محبت!

2- و اما نشانه های چنین دوست داشتنی چیست؟ بخشش بی مزد و منت و توقع و انتظار بخشش متقابل!

3- پس محبت امری مطلق و بی چون و چرا و بی حساب و کتاب و بی دلیل و منطق و علت است. یعنی فهم ناشدنی ترین پدیده است.

از کتاب محبت نامه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

چه نباید کرد ؟

بایستی تا حد امکان از تکنولوژی و فرآورده ھایش پرھیز نمود .

بایستی تا حد امکان از جھان دانش و صنعت پزشکی فاصله گرفت .

بایستی رسانه ھا را باور نکرد و تبعیت ننمود .

بایستی تا حد امکان از بانک و بیمه دوری نمود .

بایستی از ریاکاری در دین توبه کرد .

بایستی از فاسقان برید و با پاکان دوستی نمود .

بایستی قناعت و ساده زیستی پیشه کرد .

بایستی تلویزیون را چشم شیطان دانست و کورش کرد .

بایستی چشم و گوش را بر وعده ھای دانش و فن و تمدن بست .

بایستی راه و روشھای خود شناسی و خود کفائی و خود درمانی را جستجو نمود .

بایستی عقل خویش را باور کرد و بارور نمود .

بایستی از خداوند جز ایمان و معرفت نخواست .

بایستی با مؤمنان بیعت نمود و در انتظار ظھور ناجی ماند .

بایستی شدیداً از دین فروشان و تاجران معجزه و کرامت بر حذر بود .

بایستی شدیداً از داروھای مسکن اعصاب و روان دوری نمود .

بایستی از سه شیطان مشھور به عشق و آزادی و برابری پرھیز کرد .

بایستی ھر چه بیشتر از صنعت و فرآورده ھای صنعتی دوری کرد و به طبیعت و فرآورده ھای طبیعی روی نمود .

استاد علی اکبر خانجانی - کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد سوم

از کتاب دعای عرفه آخرالزمان اثر استاد علی اکبر خانجانی :

ای بی نیاز مهربان ! در راھت برای ما خدمتی مقرر فرما تا زندگیمان به ھدر نرود و به بازی تباه نشود و به پای تلویزیون به باد نرود تا بازیچۀ مستکبرین نگردیم و در حال بازی از دنیا نرویم .

ودر پایان چند تا از موضوعات کتابهای استاد علی اکبر خانجانی عارف واصل معاصر ایرانی را لیست میکنیم:

قیامت و آخرالزمان

ظهور و آخرالزمان

ظهور امام زمان (عج)

ناجی موعود

نشانه ها و علائم آخرالزمان

انسان کامل

نجات در آخرالزمان

غیبت و ظهور امام زمان

آخرالزمان شناسی عرفانی

حوادث آخرالزمان

سخنرانی در باره آخرالزمان

سخنرانی در باره امام زمان

کتابهای صوتی آخرالزمان

============================================

خودشناسی و عرفان

انسان شناسی عرفانی

جهان شناسی

آفرینش و تکامل انسان

کتابهای خودشناسی و عرفانی

کتابهای صوتی خودشناسی و عرفانی

عشق عرفانی

سیر و سلوک عرفانی

عرفان عملی

آفرینش عرفانی

خداشناسی عرفانی

خودشناسی الهی

وادی معرفت نفس

عشق و ارادت عرفانی

دائرةالمعارف و مقالات عرفانی

=====================================

زندگی و سرگذشت عارفان بزرگ

زندگی و سرگذشت پیامبران و امامان

سرگذشت شخصیت ها

زندگینامه ماورای طبیعی استاد خانجانی

اَبَر انسان - انسان کامل

پیر طریقت - پیر عرفانی

========================================

خانواده - ازدواج و زناشوئی و تربیت

مشکلات زناشوئی در آخرالزمان

طلاق و تنهائی در آخرالزمان

عشق و نفرت

فلسفه ازدواج

فلسفه آدم و حوا

کتابها و مقالات و سخنرانی در باره ازدواج و زناشوئی

========================================

بهداشت و درمان عرفانی

عرفان درمانی و طب عرفانی

علت و درمان بیماریها و اعتیاد

علت اعتیاد و درمان آن

طب اسلامی

کتابها و سخنرانی در باره بیماری ها و اعتیاد

=========================================

شیطان شناسی

ابلیس شناسی

کتابها و کتابهای صوتی شیطان شناسی

سخنرانی ابلیس شناسی

رهائی از شیطان و ابلیس و خناسان آخرالزمان

======================================

سینما - ارتباطات - فرهنگ و هنر و سیاست

جملات و سخنان حکمت آمیز

جملات و سخنان عرفانی

جملات و سخنان خودشناسی

جملات و سخنان برگزیده عرفانی

==========================================

تفسیر عرفانی قرآن

معارف دینی و قرآنی

شرح اسمای الهی

شیعه شناسی و امام شناسی

اسلام شناسی و قرآن شناسی

=======================================

زن شناسی - شناخت زن

مردشناسی - شناخت مرد

روانشناسی عرفانی

مردم شناسی عرفانی

جامعه شناسی عرفانی

=================================

مدرنیزم و پسامدرنیزم

تکنولوژی ارتباطات

اینترنت و ماهواره در آخرالزمان

تکنولوژی و صنعت

دجال شناسی

=================================

اخلاق عرفانی - زندگی عرفانی

حکومت و حاکمیت عرفانی

مدینه فاضله اسلامی

=================================

نزول و عروج روح در آخرالزمان

حلاج رجعت شریعتی امامیه اسماعیلیه حسن صباح خدا کیست خدا چیست؟ خودشناسی نیچه اعیاد