تفاوت RPA و BPM چیست؟

تفاوت RPA و BPM چیست؟
مدیریت فرآیند‌های کسب‌وکار (BPM) نقشی اساسی در راهبرد تحول دیجیتالی بس...