انسان،کلمات

کلمات بسیار پر قدرت هستند اگر آنها را به واقع بیان کنی و هر کلمه را مبنی بر احساست بگویی

حال فرض کن کلمات بهم بریزند و جای کلمات دوست داشتن و تنفر جابه جا شود آنگاه چه خواهد ماند؟

کلمات قدرتمند هستند هم برای تو هم برای فرد مقابلت پس آنها را سنجیده به کار ببر طوری که جان کلمات را استفاده نمایی

برای هرکسی که دوستش داری و حتی از اومتنفری دقت کن برای کلماتی استفاده میکنی.

زمانی بود که هر چیزی را مهمتر از انسان ها میدیدم ولی نگاهم تغییر کرد

آن هرچیزی توسط همین انسان ها به وجود آمده بود همان لذت ها همان بد آمدن ها همه چیز از وجود یک انسان بود از درون او جاری میشد

حال انسان ها برایم مهم هستند شاید یک روز جان مایه ای دریافتم که از تمام دنیا و انسان ها نیز مهم تر بود😊