از شیراز به تهران -به دنبال رشد و تجربه بیشتر ؟!

از شیراز به تهران -به دنبال رشد و تجربه بیشتر ؟!
تجربه شخصی من از اندی زندگی پر فراز و نشیب